Dołącz do nas

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych jest Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie", ul. Armii Krajowej 49,  58-100 Świdnica.

2. Inspektorem ochrony danych w Stowarzyszeniu jest Pan Marcin Kistela. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych  tel: 790 338 855, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz statutu stowarzyszenia.

4. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt.

5. Ma Pani / Pan prawo do:

-    dostępu do treści swoich danych;
-    żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
-    żądania ograniczenia przetwarzania;
-    przeniesienia swoich danych;
-    wniesienia sprzeciwu;
-    cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli dokonuje się ono na podstawie dobrowolnej zgody (nie wpływa to wszakże na legalność przetwarzania danych między udzieleniem zgody a jej cofnięciem).

6. Ma Pani / Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest konieczne do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10