Statut stowarzyszenia

Świdnica, 28.05.2007 r.
Statut Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna
„Księstwo Świdnicko-Jaworskie”Rozdział I.


Postanowienia ogólne§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę: Lokalna Organizacja Turystyczna „Księstwo Świdnicko-Jaworskie” zwane dalej Stowarzyszeniem.§ 21. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Świdnica. Stowarzyszenie może także działać za granicą.
2. Honorowa Stolica Księstwa Świdnicko – Jaworskiego będzie wybierana raz do roku w miesiącu maju w systemie losowym spośród gmin będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia z wyłączeniem tych gmin, które Honorową Stolicą już były.


§ 31. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Stowarzyszenie funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawą
z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. nr 62,
poz. 689 z późn. zm.), ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., nr 142 poz. 1591
z późn. zm.), ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.


§ 4


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takich samych lub podobnych celach statutowych.


§ 5


Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną i logo według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział II.


Cele i środki działania


§ 6


Celem Stowarzyszenia jest realizacja następujących zadań:
1. Odbudowa i tworzenie nowych więzi lokalnych społeczeństwa Dolnego Śląska.


2. Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego jako wkładu w wizerunek współczesnej Europy.
3. Działania na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju regionu dolnośląskiego
w ramach Unii Europejskiej.
4. Propagowanie idei współpracy pomiędzy narodami.
5. Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kulturowego.
6. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i instytucjami w szczególności na rzecz rewitalizacji zabytków kultury i rozwoju turystyki.
7. Doskonalenie kadr, prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki.
8. Wspieranie rozwoju turystyki na obszarze regionu przedsudeckiego, ze szczególnym uwzględnieniem gmin i miast - członków Stowarzyszenia.
9. Promocja gmin i miast opisanych w pkt. 8 jako regionów atrakcyjnych turystycznie.
10. Kreowanie i zarządzanie Lokalnymi Produktami Turystycznymi.

§ 7


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności edukacyjnej, badawczej, szkoleniowej oraz wydawniczej
w zakresie gospodarki turystycznej, w szczególności związanej z historycznymi tradycjami i dziedzictwem kulturowym Dolnego Śląska.
2. Organizację i udział w imprezach promocyjnych, kulturalnych, sportowych
i rekreacyjnych oraz targach i prezentacjach krajowych i zagranicznych,
związanych z regionem przedsudeckim.
3. Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez i koordynacja organizacji imprez regionalnych.
4. Propagowanie, organizację i współorganizację przedsięwzięć regionalnych.
5. Inicjowanie badań i współdziałanie we wdrażaniu systemów wykorzystywania energii odnawialnej.

6. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie programów rozwoju i modernizacji infrastruktury ekologicznej, turystycznej i kulturalnej.
7. Prowadzenie systemu Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej.
8. Obsługę kampanii promocyjnych Lokalnego Produktu Turystycznego w pełnym zakresie.
9. Inicjowanie przedsięwzięć na rzecz doskonalenia kadr w zakresie planowania
i realizacji wspólnych imprez turystycznych i kulturalnych.
10. Prowadzenie badań marketingowych własnych i zleconych oraz ich analiza.
11. Współpracę z organami administracji rządowej, instytucjami naukowymi
i kulturalnymi, z Polską Organizacją Turystyczną, Dolnośląską Organizacją Turystyczną, z organami administracji samorządowej, podmiotami gospodarczymi
a także organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie kultury, ochrony środowiska, rewaloryzacji zabytków kultury, turystyki i promocji regionalnej.
12. Współpracę z międzynarodowymi organizacjami rządowymi, z instytucjami naukowymi, kulturalnymi, samorządowymi i pozarządowymi działającymi w zakresie opisanym w pkt. 11.
13. Działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów i w przedmiocie określonym przez statut.§ 81. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową .
2. Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
3. Przedmiotem działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności( PKD) jest:
a) wydawanie książek 22.11. Z PKD,
b) wydawanie gazet 22.12. Z PKD,
c) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13. Z PKD,
d) działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z PKD,
e) działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.22.Z
f) działalność organizatorów turystyki 63.30.A PKD,
g) działalność pośredników turystycznych 63.30.B PKD,
h) działalność agentów turystycznych 63.30.C PKD,
i) działalność turystyczna pozostała 63.30.D PKD,
j) badanie rynku i opinii publicznej 74.13.Z PKD,
k) reklama 74.40.Z PKD,
l) działalność fotograficzna 74.81.Z PKD,
m) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi 74.85.Z PKD,
n) działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.87.A PKD,
o) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.87. B PKD,
p) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania 75.13.Z PKD,
q) działalność związana ze sportem, pozostała 92.62.Z PKD,
r) działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 92.72.Z PKD,
s) hotele 55.10.Z
t) obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe 55.2,
u) restauracje 55.30.A.
Rozdział III.


Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 91. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym mogą zostać gminy i powiaty Województwa Dolnośląskiego reprezentowane przez jednego przedstawiciela będącego prezydentem, burmistrzem, wójtem lub osoba upoważniona oraz osoby prawne, podmioty gospodarcze, stowarzyszenia, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju turystyki przyjazdowej na Dolny Śląsk (krajowej i zagranicznej) i promocji regionu.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.
4. Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba prawna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
5. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
6. Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
7. Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
8. Członek zwyczajny ma prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
c) otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
d) wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
e) obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie
9. Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w ust.8, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
10. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, z wyłączeniem członków wspierających i honorowych,
c) regularne opłacane składek członkowskich, z wyłączeniem członków honorowych.
11. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:
a) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
b) skreślenia z listy członków Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania obowiązków przewidzianych w ust. 10, z tym, że nieopłacenie składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
c) śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.
12. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-to dniowym wyprzedzeniem.

§10Skreślonym z listy członków Stowarzyszenia lub nieprzyjętym w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd.
Rozdział IV.


Władze Stowarzyszenia


§ 111. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Stowarzyszenia
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Każdego członka Stowarzyszenia reprezentuje jeden przedstawiciel.
3. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
4. Czas pełnienia funkcji w stowarzyszeniu nie podlega ograniczeniu. 
5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie, bez prawa do wynagrodzenia.

 

Rozdział V.


Walne Zebranie Członków

§ 12


Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwoływane jako zwyczajne zwane zwyczajowo Wielką Kapitułą Księstwa Świdnicko – Jaworskiego lub nadzwyczajne zwane zwyczajowo Kapitułą Nadzwyczajną Księstwa Świdnicko – Jaworskiego.
§13
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. uchwalanie statutu Stowarzyszenia oraz zmian w statucie Stowarzyszenia,
2. wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej -wybrane organy konstytuują się w terminie 14 dni od dnia Walnego Zebrania Członków,
3. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
4. uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych,
5. przyjmowanie herbu i innych symboli Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
8. upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych,
9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu odnośnie skreślenia z listy członków lub nie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia,
10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
12. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.§ 14Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miarę potrzeb, przynajmniej raz w roku, powiadamiając członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków pisemnie lub drogą elektroniczną.

 


§ 15


1. Walne Zebranie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
a) w pierwszym terminie co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym.


§ 161. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwane zwyczajowo Kapitułą Nadzwyczajną zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) 1/3 liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzania jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały przez Zarząd lub zgłoszenia wniosku.Rozdział VI.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 17Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje działalnością Stowarzyszenia
i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd zwany jest zwyczajowo Radą Regencyjną Księstwa Świdnicko – Jaworskiego.§ 18Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1. reprezentowanie interesów Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami politycznymi i społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
3. składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
5. realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków,
6. uchwalanie regulaminów Biura LOT Stowarzyszenia,
7. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania Członków,
8. przyjmowanie na członka Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy
członków Stowarzyszenia zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
9. wnioskowanie o nadanie odznak i nagród do Walnego Zebrania Członków
10. prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia w rozmiarach służących realizacji celów Stowarzyszenia w przedmiocie określonym w statucie.


§ 191. Zarząd składa się z 3 do 7 osób reprezentujących członków zwyczajnych w tym z Prezesa nazywanego zwyczajowo Regentem Księstwa Świdnicko - Jaworskiego, Wiceprezesa nazywanego zwyczajowo Marszałkiem Księstwa Świdnicko - Jaworskiego i Skarbnika nazywanego zwyczajowo Podskarbim Księstwa Świdnicko - Jaworskiego wybieranych przez Walne Zebranie Członków z grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
2. Zarząd może przyjąć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu, w obecności Prezesa lub Wiceprezesa.
4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Wiceprezes kieruje pracą Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu.
6. Szczegółowy zakres, zasady i tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział VII.

Komisja Rewizyjna


§ 20Komisja Rewizyjna zwana zwyczajowo Urzędem Instygatora składa się z 3 do 5 osób.


§ 211. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) badanie i analizowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
d) wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej ½ członków Komisji.
3. Szczegółowy zakres, zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.Rozdział VIII.

Majątek Stowarzyszenia

§ 221. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki finansowe.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) wpływów z działalności gospodarczej, przy czym dochód z tej działalności
przeznaczony będzie wyłącznie na realizację zadań statutowych,
c) dotacji, darowizn oraz zapisów, przyjętych pod warunkiem, że nie naruszają
niezależności Stowarzyszenia.
3. Składka członkowska wnoszona jest przez każdego z członków Stowarzyszenia do 31 marca danego roku kalendarzowego.
4. Składka członkowska za rok 2007 wnoszona jest przez każdego z członków Stowarzyszenia w wysokości 50 % ustalonej wartości do dnia 30 września 2007 r.
5. Składka członkowska członka Stowarzyszenia, który przystąpił do Stowarzyszenia w trakcie danego roku kalendarzowego, wnoszona w wysokości 50 % ustalonej wartości do 3 miesięcy od uchwały Zarządu o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.


§ 23


Gospodarka finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie planu finansowego uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.


Rozdział IX.


Biuro LOT


§ 24


1. Realizację bieżących zadań Stowarzyszenia oraz administracyjno-techniczną obsługę Stowarzyszenia sprawuje Biuro LOT, nad którym bezpośredni nadzór ma Zarząd Stowarzyszenia.
2. Biuro LOT działa w oparciu o regulaminy:
a) Regulamin Organizacyjny Biura LOT,
b) Regulamin Pracy Biura LOT,
c) Regulamin Wynagradzania Pracowników Biura LOT.
3. Siedziba Biura LOT znajduje się na terenie Gminy Miasto Świdnica.


Rozdział X.


Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

§ 25

 


1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia tj. Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu i jeden z pozostałych członków Zarządu.Rozdział XI.


Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26


Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.


§ 27


Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.§ 281. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera Komisję Likwidacyjną.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Atrakcje turystyczne

12

Restauracje

14

Hotele

10